Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Svěcení biskupa - Jak se světí biskup?
 
Biskup – to je ten, který se stal skrze Ducha svatého, jenž mu byl dán, pravým a autentickým učitelem víry, veleknězem a pastýřem (srov. Christus Dominus 2). Protože mezi různými službami, které se vykonávají v církvi už od prvních dob, má podle svědectví ústního podání nejvýznačnější místo úřad těch, kteří jsou ustanovení jako biskupové a v nichž jsou prostřednictvím nepřetržité posloupnosti od počátku výhonky apoštolské setby (srov. Lumen gentium 20), církev ustanovení a posvěcení obohatila mnoha obřady, které vyjadřují rozmanité aspekty svátostné milosti. Které to však jsou?

Příprava kandidáta
Nejprve všemu předchází výběr kandidáta, který je přísně tajný (řídí se právem). Když kandidát přijme volbu, která je po určité době (zpravidla po týdnu) oznámena veřejně, nastává období různých příprav. Nejdůležitější je určitě duchovní – kandidát musí vykonat duchovní cvičení (exercicie). K tomu však přistupuje organizace obřadu a všeho ostatního.
V den svěcení nejprve kandidát podle staré tradice nazývaný electus – vyvolený, skládá předepsané vyznání víry a přísahu věrnosti (zpravidla v kapli biskupské rezidence) [1], zde také bývají svěceny biskupské odznaky – prsten, mitra, berla. Vše ostatní probíhá pokud možno v katedrále. Po příchodu biskupů, kněží, jáhnů a asistence k oltáři [2, 3] biskup světitel zahájí obvyklým způsobem bohoslužbu [5]. Po pozdravu je vyvolený přiveden v doprovodu dvou kněží před světitele a jeden z nich požádá jménem církve o udělení svěcení. Následně se přečte pověřující listina – jmenovací bula (latinsky [4] a pak česky), na kterou všichni odpovídají: Bohu díky. Po chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu a vstupní modlitbě následuje bohoslužba slova obvyklým způsobem.

Obřad svěcení
Vlastní obřad začíná po homilii vzýváním Ducha svatého, po kterém vyvolený skládá předepsaný slib (devět otázek a odpovědí). Podle staré tradice následuje zpěv litanie ke všem svatým, při kterém svěcenec leží tváří k zemi (prostrace) na znamení pokorné modlitby [9]. Po skončení vzývání svatých hlavní světitel přijme mitru a mlčky klečícímu vyvolenému vloží ruce na hlavu [10], po té tak učiní dva spolusvětitelé a ostatní biskupové [11]. Následuje pak vlastní modlitba svěcení, kterou pronáší hlavní světitel [13]. Nejdůležitější část (od Sešli nyní i na tohoto vyvoleného… do … chvále tvého jména) pronášejí všichni přítomní biskupové společně. Při této modlitbě dva jáhni drží nad hlavou svěcence rozevřený evangeliář [12] na znamení povinnosti hlásat evangelium a na obtíže s tím spojené. Tato část je podstatná, tím proběhlo vlastní svěcení.

Doprovodné obřady
Následující obřady jsou doprovodné, které symbolicky vyjadřují a doplňují tajemství, které se naplnilo. Prvním z nich je pomazání křižmem na hlavě posvěceného [14], které je znamením zvláštního pomazání Duchem svatým, jež činí jeho službu plodnou. Druhým je předání evangeliáře, které je znamením apoštolského poslání hlásat Boží slovo. Třetím je předání prstenu, který je znamením věrnosti Církvi, Kristově nevěstě. Čtvrtým je předání mitry a berly na znamení jeho úkolu pást Pánovo stádce. Nově posvěcený biskup je nyní pozván a usedá na katedru jako nový pastýř svěřeného lidu [15]. Pak vstane a s přítomnými biskupy se pozdraví pozdravením pokoje [16].

Závěr bohoslužby

Bohoslužba pokračuje obvyklým způsobem do modlitby po přijímání. Po ní se začne zpívat hymnus Bože, chválíme tebe a nově posvěcený biskup v doprovodu dvou světitelů poprvé prochází katedrálou a uděluje své první biskupské požehnání všem přítomným [19]. Po návratu většinou následují blahopřání a krátká promluva nového biskupa. Mše svatá se zakončí požehnáním a propuštěním.

Uveřejněno: 10.4.2004     Počet přečtení: 2191
Zpět na minulou stránku