Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Čížkovická historie i současnost
Milada Veselková
První zmínky o obci Čížkovice na Litoměřicku se datují asi od roku 1276. Z pamětihodností je tu pouze zámek, dílo Giulia Broggia, který se v Čížkovicích oženil a zůstal tam bydlet, a raně barokní kostel svatého Jakuba z let 1675 – 1677, barokní zvonice a sochy světců z 18. století. Kostel byl několikráte opravován Poslední rozsáhlé opravy začaly v roce 2003 pod vedením P. MUDr. Ladislava Kubíčka, byly však dočasně pozastaveny v září 2004 po jeho násilné smrti. Motivem vraždy byly právě peníze určené na dokončení opravy věže. V opravách se začalo pokračovat na jaře 2005 a byly úspěšně dokončeny k třístému výročí posvěcení kostela.

Slavnostní děkovnou mši svatou u příležitosti 300 let od posvěcení kostela sv. Jakuba sloužil dne 20. srpna 2005 generální vikář mons. Karel Havelka. Při této mši se také děkovalo za zdárné dokončení opravy kostela, bylo vzpomenuto na všechny dobrodince a zvláště na P. Ladislava Kubíčka.
Kostel byl plný, na slavnost přišli jak lidé z okolních farností, tak z domácích – byly zastoupeny téměř všechny skupiny obyvatel Čížkovic v čele se starostou obce, obyvatelé zdejšího domova důchodců, klienti místního diagnostického ústavu se svými pečovateli a zaměstnanci sponzorující firmy Lafarge Cement a.s.
Čím více kostelů, tím méně věznic
Mons.Havelka ve své promluvě poukázal na význam a návaznost 350 let od vzniku litoměřické diecéze, samozřejmě vzpomínal i P. Kubíčka a byl pevně přesvědčen, že spolu s námi radostně prožívá významné chvíle zdejšího kostela. Mluvil také o významu kostela nejen pro obec, ale i pro všechny, kteří do něj vstoupí a hledají zde útěchu a pomoc. Každý kostel je místem, kde se udílí svátosti i svátostiny a je úzce spojen s desaterem. Čím více bude kostelů, tím méně bude zapotřebí věznic. Měl radost, že právě na severu Čech se podařilo uskutečnit opravy celé řady kostelů a kaplí, zdůraznil nutnost modliteb za nová kněžská a řeholní povolání a ocenil práci a misijní pomoc tří polských kněží z libochovické, lovosické a třebenické farnosti, kteří s ním slavnostní mši svatou koncelebrovali.
Na závěr poděkoval P. Szeliga, kterého označil mons. Havelka hybným motorem celého dění, všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném dokončení oprav. Samozřejmě dík patřil i mons. Havelkovi, že i přes velké pracovní vytížení přijal pozvání a slavnosti se zúčastnil, a ten mu vyjádřila slovy i kyticí dlouholetá ministrantka a klientka diagnostického ústavu Růženka.
Na úplném konci si všichni přítomní mohli pochutnat na vynikajících pravých domácích pouťových koláčcích.
Ty, kteří se nejvíce podíleli na úspěchu slavnosti, pozval pan starosta na obecní úřad, kde je čekalo malé, ale výborné pohoštění. Všichni vyslovili pevnou naději, že kostel bude plný nejen o slavnostech, ale lidé do něho najdou cestu se svými radostmi i těžkostmi všedních dnů.

V nejvyšším místě věže, těsně pod křížem, našla se schránka s písemnými záznamy o dříve provedených opravách v roce 1921 a 1937. Velkým překvapením byl dokument z roku 1977 tohoto znění:

„Pokoj a dobro.
Na paměť příštím generacím!
Protože byla střecha zvonice v havarijním stavu, provedli jsme v roce 1977 její úplnou rekonstrukci. Všechno dřevo střechy bylo vyměněno. Práci provedl mistři tesaři: Prágl a Frölich z Klapýho. Materiál zaplatil stát, práci z vlastních zdrojů.
Čížkovice nemají vlastního faráře, jsou spravovány administrátorem z Třebenic. Mše sv. je zde v neděli, úterý a ve čtvrtek. Farní budova již neexistuje, na části farních pozemků – zahrady – jsou postaveny bytové jednotky.
Lidé se mají po hospodářské stránce dobře, proto asi také nemají zájem o hodnoty náboženské. Zato každé třetí manželství je rozloučené.
Stále však existuje hrstka dobrých lidí, kteří se modlí za celý svět.
Čížkovice 7. 7. 1977 P. Dr. Kubíček
Toto je zpráva P.Dr. Kubíčka z roku 1977 z jeho prvního působení v Třebenicích a Čížkovicích Pak následovalo jeho nedobrovolné putování po různých farách hlavně na severu Čech.
Co se píše v dokladu, který byl uložen s předchozími do věže pod kříž v roce 2005, rok po jeho kruté smrti, ke které došlo při jeho druhém působení v Třebenicích a Čížkovicích?

„…Mše svaté jsou ve zdejším kostele slouženy každou sobotu s nedělní platností v 18 hod a v místním domově důchodců každý pátek v 10 hodin. Bohoslužby jsou zajišťovány kaplanem z Třebenic, nebo dp. děkanem z Libochovic.
V čížkovickém kostele sv. Jakuba již delší dobu neproběhl křest ani svatba, což souvisí v celkovou nízkou úrovní religiozity v České republice a částečnou výměnou obyvatelstva po odsunu Němců v roce 1945. Pouze sporadicky je z kostela vypraven pohřeb. Malý hlouček návštěvníků bohoslužeb se přimlouvá za celou obec.
Podchytit nábožensky mládež v Čížkovicích je velmi obtížné, neboť tato mládež nemá rodinné křesťanské zázemí. Na náboženství se přihlásil jen minimální počet. Mládež v Čížkovicích dokáže bohoslužby spíše rušit venkovním hlukem apod.
Zdejší farnost jen doufá, že opravený kostelík v zářícím hávu přitáhne přeci jen větší počet návštěvníků bohoslužeb.
Dáno v Čížkovicích 10. srpna 2005.
ThMgr P. Józef Szeliga, ř.k.děkan Libochovice

Uveřejněno: 14.11.2005     Počet přečtení: 30665
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku