Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Zajímavá místa - Betlémská universita
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
„A ty, Betléme v Efratě, ty nejsi zdaleka nejmenší mezi městy Judeje, protože z tebe mi vzejde…“

Soužití křesťanství a islámu se stává stále více aktuálním tématem. Bohužel jsme často odkázáni a ovlivňováni pouze medii, což je zcela zkreslující. Dění ve Svaté zemi – Izraeli – hodnotíme zpravidla podle krátkých reportáží v televizních zprávách, ve kterých vidíme špinavé ulice, výbuchy granátů a běhající vojáky se samopaly.
Rád bych současné dění v těchto svatých místech trochu rehabilitoval. Především ale chci vás, milí čtenáři Zdislavy, zavést na místo, které uniká komerčnímu zájmu médií, a proto o jeho existenci pravděpodobně ani nevíte.

Betlémské děti
Asi půl kilometru od baziliky Narození Páně v Betlémě, kde se narodil Spasitel, je na vrcholu kopce uprostřed tohoto svatého města nenápadný klášterní komplex. Toto místo je ve vlastnictví římskokatolické církve a v 19. století zde přebudovali řeholníci – školští bratři – klášter na školu a internát pro křesťanské studenty. Některé z těchto budov jsou velmi staré, nejméně středověké, protože zde stával také křižácký hrad. Toto místo na vrcholu Betléma bylo jistě využito i v biblických dobách. Z oken tohoto kláštera dohlédnete až do Jeruzaléma, nebo na druhou stranu vidíte pevnost Herodion, postavenou Herodem Velikým. Téměř pod okny se díváte na hrob manželky Jákoba – Ráchel. V centru celého komplexu je dnešní universitní kaple – kostel, který je zasvěcen mučednictví betlémských Neviňátek. Okolo celé kostelní lodě i v presbyteriu je vymalován dlouhý zástup dětí-mučedníků ze všech národů. Najdete zde jásající skupinku dětí-mučedníků z Ugandy, Rwandy a jiných afrických dětí, dále děti z Asie a dětské oběti evropských válek… Jako první kráčejí za Kristem samozřejmě děti místní – Betlémská neviňátka.

Universální universita
Nejzajímavější je ovšem současné využití tohoto nádherného místa. Již v době před II. světovou válkou převzali tento klášter do správy řeholníci saletini, kteří se zde ujali vybudování jediné vysoké školy pro křesťany na Blízkém Východě! Středověká myšlenka university jako všeobjímajícího společenství a vzdělávání je zde dotažena k dokonalosti. Universita uděluje bakalářské tituly v oborech jako je učitelství (na Blízkém Východě stačí pro učení ve škole bakalářský titul), sociální práce, fyzika, chemie, matematika, strojnictví a stavebnictví.

Málo je více
Počtem studentů a pedagogického sboru by se tato vysoká škola dala zařadit mezi malé. Celkem zde studuje jen okolo 2000 studentů. Universita sama je komplexem asi deseti budov spojených romantickými subtropickými zahradami, hřišti nebo posluchárnami pod širým nebem. Nechybí ani letní kino. V chladných suterénech jsou jídelny, šatny a velmi dobře vybavené studentské centrum s tělocvičnou. Universitní knihovna amerického typu (studenti mají volný přístup k regálům s knihami) je obsáhlá.
Politika a současné napětí mezi židovským a palestinským lidem je zde přítomno skrze jakýsi universitní Institut (a malé muzeum) palestinské kultury. Zde si může návštěvník prohlédnou na panelech a vitrínách historii a způsob života Palestinců. Tato stálá výstava je záměrně umístěna v jedné z budov, kterou v roce 2002 zasáhl při bombardování Betléma židovský dělostřelecký granát. Ten udělal do železobetonové zdi poměrně rozsáhlou díru, která je dnes jakýmsi zaskleným místním „oltáříkem“.

Křesťanský duch
Od křesťanských škol očekáváme křesťanského ducha výuky a chování studentů. V našich českých poměrech toho však nedosahujeme, protože drtivá většina studentů i pedagogů o křesťanství nejeví větší zájem. V Betlémě je situace jiná, nicméně ani zde nelze hovořit o křesťanském duchu. Je zde jasně vnímatelný náboženský akcent chování a atheismus je pro naprostou většinu přítomných neznámý. Studenti – asi jako všude jinde na světě – jsou hluční, veselí, plní energie, postávající či sedící s učebnicemi na terasových zahradách, ale i zbožní. Asi polovina z nich jsou křesťanského vyznání, zbytek jsou muslimové. Přítomnost muslimů v křesťanských školách je na Blízkém Východě obvyklá, protože křesťanské školství je obecně i mezi muslimy považováno za nejkvalitnější.
Nejvíce však překvapuje, že téměř dvě třetiny všech studentů jsou dívky – ženy. V tomto pohledu se všechny představy o diskriminaci žen v islámském prostředí ihned jeví jako zjednodušené. Zahalené hlavy dívek nejsou záležitostí povinnosti, ale spíše módy. Nejen muslimky, ale i křesťanky nosí slušivé burky na hlavě, které jim mnohdy přidávají i na kráse. Zahalená hlava není v této náboženské oblasti chápána jako projev ponížení, ale spíše náboženské podřízenosti, která je všem vlastní. Studentky této university působí už na první pohled velmi hrdě a sebevědomě, dokonce více než muži-studenti.

Příprava do života
Universita tohoto typu je ojedinělým jevem, proto zde najdete nejenom Palestince, ale i křesťanské studentky a studenty z Jordánska, Sýrie, Egypta a Libanonu. Vysoké školství je plně hrazené ze sponzorských darů, stipendií a grantů, které křesťanské organizace shánějí po celém světě. Sponzorský prim samozřejmě hrají Spojené státy americké, Anglie, Irsko (odtud je také současný rektor university). Nejvíce se zde studenti vzdělávají pro praktické obory, kterými jsou právě učitelství a sociální práce. Pedagogická fakulta, na kterou jsme se při své návštěvě zvláště zaměřili, se snaží vychovat ročně desítky učitelek a učitelů pro křesťanské školství. Ačkoliv universita je pouze jedna, středních a základních škol mají křesťané po celém Izraeli a okolních zemí již velké množství. Na většině škol ještě vyučují cizinci (řeholníci a řeholnice), proto Betlémská universita hraje i do budoucna důležitou roli ve výchově a vzdělávání místní budoucí inteligence.

Vyhlídky do budoucna
Budoucnost je v této oblasti dána především vývojem politických vztahů mezi židovstvem a palestinským etnikem. Zatím je Betlém jako jedno z autonomních palestinských území oddělen ostnatým drátem a osmimetrovou betonovou zdí jako hranicí s okolním světem. Každodenní přejíždění přísně střežené hranice a napětí, které toto oddělení vyvolává, je negativním jevem pro rozvoj a navazování spolupráce.
Na druhou stranu tato oblast je již po tisíciletí konfliktním územím a klid zde nebyl nikdy. Čekání na nějaký absolutní mír a „evropské poměry“ by bylo jen ztrátou času. Křesťané si zde na provizorní podmínky zvykli a dokáží pracovat i pod tlakem, což dokazuje i přítomnost této university. Za zdmi školy si připadnete naprosto v bezpečí, v prostředí, kde se především pěstuje věda a vzdělání.
Chci touto cestou tedy poděkovat paní děkance tamní pedagogické fakulty a otci řediteli za vlídné přijetí a optimismus, s jakým vedou tuto školu, která září jako čistá perla uprostřed orientálního nepořádku a špíny současného Betléma.
Rád bych splnil přání paní děkanky „…pray for us… modlete se za nás…“, a tak se můžete také bezprostředně po přečtení této reportáže za křesťany v Betlémě pomodlit.

http://www.bethlehem.edu

Uveřejněno: 1.2.2006     Počet přečtení: 11986
Články tohoto autora:
Zpět na minulou stránku