Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Za poznáním
 
Ministrant drží knihu modliteb – Misál, při přednášení vstupní modlitby, foto Jan MacekV úvodním článku o liturgii jsme si připomněli některé obecně důležité podmínky o slavení křesťanského tajemství. Zdůraznili jsme si také, že předpokladem dobrého a plodného poznávání tajů liturgiky je pokora a láska k Církvi. Není totiž správné při nepochopení čehokoliv snažit se měnit to k obrazu svému. Naopak je důležité ptát se proč se děje toto a ne něco jiného.
(21.1.2005)
P. Jiří Voleský
Během rozsáhlých oprav a úklidu chrámového prostoru dochází k převratnému objevu. V chrámových písemných archivech je nalezena kniha (svitek) Mojžíšova zákona. Jedná se pravděpodobně o jádro našeho Deuteronomia, Páté knihy Mojžíšovy. Tato verze Zákona pochází ze severního Izraelského království a do Jeruzaléma byla pravděpodobně přinesena severoizraelskými duchovními, kteří utekli do Judska před invazí Asyřanů asi sto let před Jóšijášovou epochou.
(5.1.2005)
 
Pro vzdělání...
(22.12.2004)
 
Ilustrační foto Zbyněk PavienskýSvatý otec Jan Pavel II. při příležitosti zahájení roku Eucharistie napsal také svůj list: Mane nobiscum Domine (Zůstaň s námi, Pane), ve kterém nabízí některé základní směrnice pro plodné a hluboké prožívání této doby milosti.
(20.12.2004)
P. Jiří Voleský
Repro: Jan RosenauerOsobnost krále Jóšijáše zasahuje do posvátných dějin vyvoleného národa nedlouho před zánikem Judského království. Je opět světlou výjimkou v dlouhé řadě jeruzalémských králů, kteří jsou téměř monotónně charakterizováni temnými slovy „činil, co je zlé v Hospodinových očích…“.
(8.12.2004)
P. Jiří Voleský
Anděl poráží vojsko Sennacheribovo, repro Jan RosenauerKrál Chizkijáš je nesmírně zajímavou starozákonní postavou posvátných dějin izraelského nárada. Vládl v době velikých krizí a ohrožení vyvoleného lidu. Svou výjimečnou zbožností a zodpovědností vůči svému vladařskému poslání se zapsal do dějin Božího národa nesmazatelnou stopou.
(4.11.2004)
 
Pro vzdělání...
(31.10.2004)
P. Jiří Voleský
Šalomoun obětuje modlám, repro: Jan RosenauerPo vylíčení vší Šalomounovy slávy, jeho obrovského bohatství a výjimečné moudrosti, čteme zarážející slova obžaloby krále z nevěrnosti vůči Hospodinu: „Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu…“
(1.10.2004)
 
Pro vzdělání
(15.9.2004)
P. Jiří Voleský
Šalomoun přiváží stromy z Libanonu na stavbu chrámu. Repro: Jan Rosenauer Král Šalomoun proslul v dějinách Izraele především jako stavitel Hospodinova chrámu v Jeruzalémě. Příslovečný Šalomounův chrám byl zbudován na posvátném skalisku Moria uprostřed městského návrší Siónu. Na tomto místě měl podle staré tradice Abrahám obětovat svého syna Izáka.
(26.8.2004)
 
Pro vzdělání...
(13.8.2004)
P. Jiří Voleský
Šalomounův soud, repro Jan RosenauerPostava třetího izraelského krále je v bibli vykreslena neobyčejně barvitě a živě. Šalomoun je monarchou plným orientálního kouzla ideálního panovníka. Zajišťuje svému lidu blahobyt, mír a spravedlnost. Bible však hodnotí každého člověka především pod zorným úhlem čistoty víry v Hospodina. A z tohoto pohledu je Šalomoun králem rozporuplným.
(15.7.2004)
 
Pro vzdělání...
(24.6.2004)
P. Jiří Voleský
Davidův předchůdce, král Božího národa Saul, se postupně svou svévolností, neposlušností a nevěrností vůči Hospodinu stává příkladem vyvoleného člověka, který své vyvolení ztrácí kvůli svému sobectví a neochotě Bohu plně důvěřovat. Jeho komplikovaná povaha, která mohla být vyléčena pouze Boží uzdravující mocí, se postupně Saulovou nedbalostí stává náladovou, nesnášenlivou a malicherně žárlivou na každou konkurenci.
(10.6.2004)
 
Pro vzdělání
(2.6.2004)