Zdislava Zdislava - http://www.biskupstvi-ltm.cz/zdislava
 
Rubrika: Za poznáním
P. Jiří Voleský
Svatý Izidor, biskup sevillský (560–636), maloval Murillo (1618–82), obraz se nalézá v sevillské katedráleChceme-li hlouběji pochopit úřad biskupa v církvi, je velice prospěšné začíst se do těch míst Písma svatého, která hovoří o vykonávání autority ve společenství Božího lidu. Pro správné porozumění pohledu Nového zákona na dotyčnou skutečnost je důležitá též znalost starozákonního chápání Bohem ustanovené autority.
(9.5.2004)
 
Pro vzdělání
(3.5.2004)
P. Jiří Voleský
Saul chce Davida proklát kopím, repro Jan RosenauerVládci starověkkého Orientu se často s oblibou označovali za „pastýře“ podřízených národů. Ideál krále jako „dobrého pastýře“ byl obrazným vyjádřením zodpovědného a úspěšného vladaření. Podobně jako pastevec ovcí a koz musel svou moudrostí, zkušeností, pílí a odvahou zajišťovat stádu dostatečnou potravu a bezpečí, žádalo se též od vladaře, aby byl schopen i za nepříznivých podmínek zajistit svému lidu dostatek obživy a mír.
(3.4.2004)
 
Pro vzdělání.. Test náboženských znalostí: Církevní pojmy. Z německého originálu Quiz-Spiel Kirche přeložila Mgr. Irena Duchoňová, katechetické centrum v Litoměřicích
(29.3.2004)
P. Jiří Voleský
Zápas bojovníků Davidových a Íš-bóšetových (2Sam 2), repro: Jan RosenauerPostava krále Davida je nám z celého starozákonního podání nejlépe známá. Ve vyprávění Starého zákona je mu věnováno nejvíce prostoru. K Davidovi se pojí největší Boží zaslíbení, s Davidem je těsně spjata představa budoucího Mesiáše. Na rozdíl od ostatních postav SZ je David člověkem všestranným, zahrnuje v sobě rozdílné vlastnosti a nadání, která těžko najdeme u žádné jiné osoby v biblickém podání.
(20.2.2004)
 
Pro vzdělání
(1.2.2004)
P. Michal Podzimek, šéfredaktor
Po delší odmlce bych vás, vážení čtenáři, chtěl opět seznámit s téměř zapomenutými osobnostmi naší země, které jsou lokálně – zvláště v premonstrátském řádu – uctíváni jako příklady svatého života. Je třeba si stále znovu a znovu připomínat, že naše země má nejenom řadu problémů, které si nese z minulosti, ale že má i velké a pevné křesťanské kořeny.
(19.1.2004)
P. Jiří Voleský
David prchá před Saulem k Samuelovi, repro: Jan RosenauerSoudce a prorok Samuel stojí na rozhraní dvou velikých a důležitých epoch politického a duchovního života Izraele. Svou životní pouť prožívá na rozhraní přerodu společnosti od teokracie, tedy vlády Boží, k monarchii, tedy společnosti pevně hierarchicky uspořádané se svým vůdcem v osobě krále.
(7.1.2004)
 
Pro vzdělání
(30.12.2003)
P. Jiří Voleský
Samuel velel Agaga usmrtiti, repro Jan RosenauerSamuel je postavou Božího muže, který spojuje dvě důležité etapy dějin vyvoleného národa – dobu soudců s dobou králů a proroků. Jako dobrý duchovní vůdce lidu převádí Izrael z nejednotného, charismatickými soudci formovaného období teokracie, tedy společenského uspořádání založeném na vládě Boží, do období sjednoceného a politicky pevně uspořádaného státu, založeném na autoritě Bohem „pomazaného“ krále. Samuel je velice výraznou postavou, o níž máme poměrně mnoho zajímavých informací. Nahlédněme trochu do světa jeho dobrodružného života.
(7.12.2003)
 
Něco pro vzdělání...
(22.11.2003)
P. Jiří Voleský
Boaz a Rut, repro Jan RosenauerMalebný příběh moabské ženy Rut nalezneme ve stejnojmenné krátké knize mezi knihami Soudců a Samuelovými. V každém případě stojí za to si tuto knihu pozorně pročíst, už jen pro mistrně zachycený kolorit venkovského života ve starověkém Izraeli. My se však zaměříme na jeho hlavní postavu, kterou je žena, cizinka, jež se jedinečným způsobem začleňuje do dějin vyvoleného národa – stává se prababičkou krále Davida.
(4.11.2003)
 
Něco pro vzdělání...
(12.10.2003)
P. Jiří Voleský
 Repro: Jan RosenauerPři četbě barvitých příběhů soudce Samsona nás může spontánně napadnout spojitost jeho osoby s postavami a příběhy lidových hrdinů, jež se nám dochovaly téměř ve všech kulturách a národech. Vzpomeňme jen na našeho Jana Kozinu či na slovenského Jánošíka. Ve všech těchto lidových zpracováních výjimečných postav jsou jejich neobyčejné činy ještě zdůrazněny a přikrášleny. Samsonovy příběhy se v mnohém blíží tomuto způsobu převyprávění dějinných událostí, přičemž je však vysoko přerůstají svojí teologickou, duchovní výpovědí.
(30.9.2003)
 
Něco pro vzdělání...
(15.9.2003)